Ekipa5+

Festival matematike 2017. godine

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 12. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2017u Puli, u hotelu Park Plaza Histria. 

 • Ekipno natjecanje Ekipa za 5+ i smotra učeničkih istraživačkih radova – finale projekta matematika+ i Pula+ održat će se paralelno. 
 • Ekipno natjecanje "Ekipa za 5+" započinje u 10 h, a Smotra radova "Matematika+" u 10:30 h
 • Važno: Učenici mogu sudjelovati samo u jednom projekt

"Ekipa za 5+" 2017. godine

 • Za ekipno natjecanje Ekipa za 5+ svaka osnovna i srednja škola, Centri izvrsnosti, e-učionice i ostakle udruge, prijavljuju proizvoljan broj ekipa. Ekipe se prijavljuju u kategorije prema dobnim skupinama učenika. Svi učenici su redovni učenici škole.
 • Kotizacija po ekipi je 200 kuna. Za prve tri ekipe po kategoriji kotizacija je 600 kn, a za svaku sljedeću ekipu po kategoriji 100 kn. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jednu ekipu.

Kategorije natjecanja „Ekipa za 5+“ ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:

 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole (novo: 18 zadataka 75 minuta)
 • Ostale kategorije, kao i do sada 36 zadataka u 120 minutaMIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole, MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole i GIGA – učenici srednjih škola

Ekipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine.

U kategorijama PIKO, MIKRO i MEGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda. U kategoriji GIGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika istog razreda te najmanje jednog iz prvog ili drugog razreda srednje škole.

__________________________________________________________________

Propozicije natjecanja Ekipa za 5+

Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj. Jedna je od aktivnosti koje se provodi u sklopu Festivala matematike. Organizator natjecanja je Matematičko društvo Istra.

Cilj natjecanja je popularizacija matematike uključivanjem većeg broja natjecatelja počevši od trećeg razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu.

Informacije o natjecanju bit će objavljivane na internetskom sjedištu natjecanja:  www.mdi.hr  i http://md-istra.blogspot.com/

Natjecanje se odvija u sljedećim kategorijama prema dobnoj skupini natjecatelja:

 1. PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole
 2. MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole
 3. MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole
 4. GIGA – učenici srednjih škola

Ekipe

Ekipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine. Svaka ekipa bira kapetana ekipe, čija je uloga komunikacija s povjerenstvom za natjecanje.

U kategoriji GIGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika istog razreda te najmanje jednog iz prvog ili drugog razreda srednje škole. U kategorijama PIKO, MIKRO i MEGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda.

Svaka ekipa ima jednog ili više mentora.

Prijave za natjecanje

Ekipe se prijavljuju ispunjavanjem obrasca za prijavu koji je objavljen na internetskom sjedištu natjecanja. Obrazac za prijavu sadrži podatke o Školi, kategoriji natjecanja, natjecateljima i mentorima te datum prijave. Svaku promjenu podataka u prijavi potrebno je pravovremeno prijaviti na e-mail  festival.mdi@gmail.com

Prilikom dolaska na natjecanje, natjecatelji se prijavljuju na INFO pultu te predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole iz koje dolaze i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za natjecanje. Mentor ekipe preuzima omotnicu s nazivom ekipe. Nakon prijave, zadužena osoba upućuje ekipu u prostoriju za odvijanje natjecanja gdje zauzimaju svoje mjesto.

Način provođenja natjecanja

Odgovorna osoba otvara natjecanje. Kapetani ekipa otvaraju omotnice s nazivom ekipe na znak odgovorne osobe te ispunjavaju obrazac s podacima o natjecateljima i Školi. Ekipe koje otvore omotnicu prije znaka odgovorne osobe biti će odmah isključene s natjecanja.

Kapetani ekipa predaju odgovornoj osobi ispunjeni obrazac u omotnici i preuzimaju zadatke za natjecanje. Na znak odgovorne osobe započinje rješavanje zadataka.

Trajanje natjecanja i broj zadataka po skupinama ovisno o kategoriji vidljivo je u tablici:

Kategorija Vrijeme pisanja (min Broj skupina zadataka Broj zadataka Razred
PIKO 75 3 6+6+6 3. i 4. OŠ
MIKRO 120

3

12+12+12 5. i 6. OŠ
MEGA 120 3 12+12+12 7. i 8. OŠ
GIGA 120 3 12+12+12

1. - 4. SŠ

 
Svaki zadatak ima 4 ponuđena rješenja od kojih je samo jedno točno.  Za vrijeme rješavanja potrebno je na Listu za odgovore zaokružiti slovo ispred točnog odgovora.

Dozvoljeno je korištenje geometrijskog pribora. Nije dozvoljena uporaba formula ni džepnog računala.

Nakon isteka vremena predviđenog za rješavanje zadataka, odgovorna osoba daje znak za završetak rješavanja zadataka, nakon kojega ekipe prestaju s radom. Kapetani ekipa predaju odgovornoj osobi natjecanja Listove za odgovore i papire na kojima su rješavali zadatke. Zadatke s natjecanja nije potrebno vratiti.

Ekipe mogu predati navedeno i prije isteka vremena za rješavanje zadataka. Nakon predaje svih materijala, odgovorna osoba daje obavijesti o mjestu objave rješenja zadataka te o terminu objave privremenih rezultata. U posljednjih 15 minuta nema predaje materijala već ekipe ostaju na svojim mjestima do objave kraja natjecanja.

Evaluacija i objava rezultata

Povjerenstvo za evaluaciju zadataka vrednuje Listove za odgovore.

Priznaje se samo točan odgovor, odnosno u tom retku zaokruženo slovo ispred točnog odgovora.

Ukoliko je zaokruženo više slova ispred odgovora, odgovor je netočan. Ukoliko u retku nije zaokruženo slovo ispred odgovora, smatra se da zadatak nije rješavan.

Ukoliko je u retku zaokruženo slovo ispred točnog odgovora i slovo ispred netočnog odgovora, ali je ono na jasan način prekriženo i korigirano, tada se smatra da je odgovor točan.  Pored slova točnog odgovora potrebno je staviti paraf kapetana ekipe.

Točno riješeni zadatak donosi 6, 12 ili 18 bodova, a za netočan odgovor oduzima se 1/3 predviđenih bodova za točan odgovor. Zadatak bez odgovora donosi 0 bodova. Sve ekipe na početku dobivaju 68 bodova, a ukoliko je konačni broj bodova negativan, kao rezultat ekipe računa se 0 bodova.

Povjerenstvo objavljuje točna rješenja, a nakon ispravljanja privremene rezultate, odnosno liste po kategorijama. Rok za žalbu je 30 minuta od objave privremenih rezultate. Naknadne žalbe se neće uvažiti. Nakon rješavanja žalbi objavljuju se konačne liste po kategorijama.

Rang lista se formira na osnovu broja bodova dobivenih na natjecanju.

Ako više ekipa ostvari jednak broj bodova, bolji plasman imat će ona ekipa koja je dobila veći broj bodova u težoj skupini zadataka. Ako ekipe imaju jednaki broj bodova u svim skupinama, tada ravnopravno osvajaju plasman. Ukoliko dvije ekipe osvoje primjerice prvo mjesto, sljedeća ekipa je osvojila drugo mjesto.

Službeni rezultati u kategoriji GIGA za srednje škole sadržavat će zasebno rang liste Matematičkih gimnazija i Centara izvrsnosti, ostalih gimnazija i strukovnih škola, te jedinstvenu listu svih ekipa u kategoriji. Kod osnovnih škola, pored jedinstvene liste objavit će se i lista samo za školske ekipe.

Proglašava se apsolutni pobjednik i ukupno najbolja školska ekipa za svaku kategoriju natjecanja, koje dobivaju nagradu.

Sve škole, učenici i mentori dobit će potvrdu o sudjelovanju na natjecanju na dan natjecanja.

Službene propozicije izradilo Povjerenstvo za natjecanje Ekipa za 5+

 

2015.

Ekipno natjecanje "Ekipa za 5+" 

Za ekipno natjecanje Ekipa za 5+ svaka osnovna i srednja škola, Centri izvrsnosti, e-učionice i ostale udruge, prijavljuju proizvoljan broj ekipa. Ekipe se prijavljuju u kategorije prema dobnim skupinama učenika. Svi učenici su redovni učenici škole. 

Kategorije natjecanja ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:

 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole
 • MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole
 • GIGA – učenici srednjih škola

Sastav ekipaEkipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine. 

U kategorijama PIKO, MIKRO i MEGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda. 
U kategoriji GIGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika istog razreda te najmanje jednog iz prvog ili drugog razreda srednje škole.

Prijave ekipa do 24. travnja 2015., a mentori učenika prijavljuje se na  http://www.ettaedu.eu/. Naknadne prijave na festival.mdi@gmail.com sa podacima o školi i natjecateljima. Ne garantiramo da će naknadne prijave biti uvažene zbog ograničenog prostora. Potvrdu ćete dobiti na mail s kojeg ste izvršili prijavu.

Kotizacija po ekipi je 200 kuna. Za prve tri ekipe po kategoriji kotizacija je 600 kn, a za svaku sljedeću ekipu po kategoriji 100 kn. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jednu ekipu.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Matematičkog društva "Istra" HR9523600001102141663 s poziv na broj 2015-OIB ŠKOLE i naznakom Uplata za broj ekipa

Propozicije natjecanja Ekipa za 5+

Prilikom dolaska na natjecanje, mentori i natjecatelji INFO pultu predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole iz koje dolaze. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Ekipno natjecanje iz matematike Ekipa za 5+ održat će se 8. svibnja 2015. u hotelu Brioni u Puli. (Verudela 16, 52100 Pula, Tel: +385 (0)52 215 585, Fax: +385 (0)52 213 671, brioni@arenaturist.hr ) . Ponuda za smještaj

Primjer zadataka iz 2014.  PIKO    MIKRO    MEGA   GIGA

Uslužni e-mail: festival.mdi@gmail.com   

2014.

Festival matematike održan je 25. travnja 2014. u Puli, u hotelu Brioni.

Festival je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. U prvom dijelu održano je  ekipno natjecanje Ekipa za 5+, a nakon toga razna predavanja i smotra učeničkih istraživačkih radova, finale projekta matematika+ i Pula+.
Uskoro opširnije o ovogodišnjem festivalu, rezultate možete vidjeti po slijedećim kategorijama: